Hicee Thailand | ไฮซี สวีทเลทส์ วิตามินซีชนิดเม็ด 500 มิลลิกรัม

ไฮซี สวีทเลทส์ วิตามินซีชนิดเม็ด 500 มิลลิกรัม ผลิตในไทย ภายใต้การอนุญาติของ Takeda ประเทศญี่ปุ่น
Hicee ไฮซี สวีทเลทส์ ไฮซี สวีทเลทส์ วิตามินซีชนิดเม็ด 500 มิลลิกรัม ผลิตในไทย ภายใต้การอนุญาติของ Takeda ประเทศญี่ปุ่น Hicee Sweetless สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
Hicee วิตามินซี แบบอม 500 มิลลิกรัมCopyright © 2018 Takeda Pharmaceutical Company Limited. All rights reserved. ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท. 1680/2561